Mình có 1 thư mục "abc" đặt ở ổ C. Bên trong "abc" có chứa các file 0001.txt, 0002.txt,....
Bây giờ mình muốn dùng hàm FindFirstFile và FindNextFile để liệt kê được các file *.txt trong thư mục "abc" ra.
Ai biết cái dùng 2 hàm trên thì giúp mình viết code để làm công việc đó. Dùng C++ nhé!
Xin cảm ơn!!!