1. "SOME TIME" & "SOMETIMES"
a/ SOME TIME
Nghĩa: một lúc nào đó (ám chỉ thời gian không xác định trong tương lai)
Ví du: Let’s meet for coffee some time.

b/ SOMETIMES
Nghĩa: thỉnh thoảng (trạng từ chỉ tần suất)
Ví dụ: He sometimes gets up late.

2. "EXPERIENCE" & "EXPERIMENT"
a/ EXPERIENCE
Nghĩa: kinh nghiệm, trải nghiệm
Ví dụ: His lack of practical experience was a disadvantage.

b/ EXPERIMENT
Nghĩa: thí nghiệm
Ví dụ: The system was installed four years ago as an experiment.

OnThiTOEIC.vn chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả!