Người Trung Quốc đã từng nói, không cần nhiều mỗi ngày chỉ cẩn học một từ mới tiếng Anh là đủ. Chỉ một từ thôi, không cần nhiều. Miễn là nhớ được một từ vào não bộ là được rồi, hôm sau hỏi lại đừng có quên là thành công rồi. 1 năm 365 ngày bạn sẽ tích được 365 từ vựng. Muốn giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh chỉ cần vốn từ vựng 1000 từ là quá ổn rồi. Như vậy bạn chỉ cần kiên trì mỗi ngày một từ vựng, sau 2 năm rưỡi bạn sẽ tích được một vốn từ vựng khổng lồ rồi.
Để rút ngắn thời gian học và dễ dàng ghi nhớ, mỗi ngày bạn có thể học một cặp từ vựng liên quan tới nhau, có thể cùng loại, trái nghĩa hay đồng nghĩa...
nào cùng bắt đầu chinh phục vốn từ vựng Tiếng Anh khổng lồ nào ^^

1. "RISE" & "RAISE"
a/ RISE
“rise” là một nội động từ
-> phía sau không có tân ngữ
Ví dụ: Air pollution has risen above an acceptable level.

b/ RAISE
“raise” là một ngoại động từ
-> phía sau có tân ngữ
Ví dụ: We need to raise public awareness of the issue.
2. "BESIDE" & "BESIDES"
a/ BESIDE
“beside” là một giới từ chỉ nơi chốn, tương đương với “next to”
Ví dụ: His house is beside an bus station.
b/ BESIDES
“besides” vừa là giới từ, vừa là trạng từ, tương đương với “in addition to”
Ví dụ: Besides working as a doctor, he also writes novels in his spare time.


Tìm hiểu thêm tại OnThiTOEIC.vn