Bác nào cho em hỏi một kinh nghiệm một tí, em đang làm đồ án kĩ thuật mạch điện tử 1, đề tài là OTL VI SAI, bác nào làm đồ án này rồi chia sẻ kinh nghiệm một tí, những vấn đề quan trọng nhất khi thiết kế một mạch là gì và những kiến thức cần thiết cho việc thiết kế đó