Anh em ai biết cách sử dụng con trỏ trong PLC không ?
Chỉ dùm tôi với, tôi đọc mãi mà không hiểu gì cả, viết chương trình toàn chạy lỗi thôi