cảnh đấy quay khắp nơi trên thế giới mà

ban đầu cũng không tin lắm, nhưng nhìn cái nón thì chuẩn Việt Nam rồi.