Mọi người cùng mình viết một chút cho đỡ buồn.

Ngày tháng năm

Cầm máy điện thoại nói chuyện với đằng ấy, lòng mình muốn nói mình nhớ đằng ấy biết bao. Thế rồi mình đặt máy điện thoại xuống, và lại ôm lấy máy tính, viết..Nhật ký