Em vừa sửa đổi lại các ký tự tắt cho các emotions, giờ mọi người có type các emotions bằng các ký tự tắt như của Yahoo, chúc mọi người vui vẻ