Tôi có một đề tài về " Nghiên cứu phụ tải động cơ cấu nâng cần" của cần trục.
Mọi người có thể giải thích giúp tôi "Phụ Tải Động" của cơ cấu nâng cần là gì không?:40:
Xin cảm ơn : nhoem8402@yahoo.com