Bác nào biết cách lấy giá trị màu của một điểm ảnh của đối tượng Picture hay Image trong VB thì chỉ giùm với. Thanks!