Hôm nay 13/03/2006 CLB NCKH đã họp và đã trình bày về những vấn đề sau:
- Nhóm Hardware báo cáo
- Nhóm Microwave báo cáo
- Phương hướng mới của CLB
- Anh Nguyễn Hải Bình trình bày về 1 số dự án ở ITIMs mà sinh viên khoa Điện tử viễn thông có thể thực hiện được