Sao không thấy thông tin gì về lịch sinh hoạt sắp tới của CLB vậy,mình rất quan tâm đến lĩnh vực di động và viễn thông,có ai biết gì về lịch hoạt động sắp tới của nhóm Mobile thì thông báo cho mình biết với