mình đang tính giá trị của hàm bessel loại 1 bậc 0, mọi người ai biết có thể giúp mình được không, đang gấp. cảm ơn mọi người nhiều