Năm 2005 Hà Tây bị bình chọn là tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh thấp nhất trong các tỉnh được điều tra. Là người Hà Tây có bạn nào thấy sót xa vì thông tin này không ? Sự thực nguồn nhân lực của Hà Tây không phải yếu kém ! Chúng ta phải làm gì đây ?
Mình có tham vọng làm một trang Web giới thiệu về tỉnh cũng như làm một diễn đàn để những người con của tỉnh vào đó để trao đổi....
Nhưng mình không biết lập trình Web. Vậy ban nào có thể làm việc này không ? Hy vọng chúng ta cùng chung tay xây dựng quê hương từ những công việc nhỏ như thế !