Cho mạch khuếch đại JFET tín hiệu nhỏ như sau:a, Dòng ID phân cực là 1mA. Tính VGS tương ứng, từ đó tính Rs.
b, Tính gm ở điểm phân cực trên.
c, Vẽ mạch tương đương ở xoay chiều và tính AV gần đúng:
FET có các thông số sau:
IDSS = 9mA
VP= -4V, RD = 100k ôm , VDD=12 V
d, Cho biết điểm phân cực ít bị ảnh hưởng nhất ?