Có cái biển xe độc quá xấu xấu bẩn bẩn, thử hỏi thế này gái nào theo em?
Cảm thấy hoang mang