TRỒNG CÂY - TRỒNG NGƯỜI


Sân trường kỷ niệm gói vào cho
Nhất quỷ nhì ma cũng học trò
Tháng rộng năm dài tô chữ để
Ơn dày nghĩa nặng bắc cầu đo
Dù muôn bão tố đời ươm hạt
Vẫn một niềm tin kẻ lái đò
Lặng lẽ thầy cô dành tất cả
Hoa đầy bụi phấn những buồn lo

Minh Đức
20-11-2014
-------