Hóa Dược - trò gì đây ?
Hơn 20 con người ngày ngày cắp sách đến lớp để nghe những thứ chẳng biết là cái gì nữa và cũng chẳng biết để làm gì.
Chắc đây là những người vô công đến nghe người ta nói để cho cũng gọi là đi học cho oai.
Người nói chắc cũng chẳng hiểu gì nhưng thôi cứ lên nổ theo bài vừa oai lại vẫn kiếm được tiền, thật là còn gì bằng. Còn chúng mày ra sao mặc chúng mày. Những chiếc thùng rỗng tuếch kêu to.
Ôi thật là nghiệp chướng.