Mình đang tìm cuốn "Practicl Image Processing" nhưng trên thư viện không có mà down trên mạng thì mắc quá, ai có cuốn này có thể giúp mình được không:biggrin: ?!