kháng điện < định nghĩa> <công dụng> là gì
kháng đơn và kháng kép < định nghĩa> <công dụng> là gì
phạm vi sử dụng cái bước chọn ,
ai pik giúp e . tks đầy đủ tí