Nội dung chính gồm 12 chương :1.Ôn lại máy tính số, ngôn ngữ, thể hiện dữ liệu.2.Phân tích top-down & bottom-up.3.Cấu trúc dữ liệu & giải thuật.4.Cấu trúc ₫iều khiển & gọi hàm.5.Lặp và ₫ệ qui.6.Cơ bản về kiểm thử phần mềm.7.Ôn lại hướng ₫ối tượng.8.Xây dựng phầm mềm bằng cách lắp ghép những linh kiện cơ bản.9.Tính tổng quát hoá.10.Thừa kế trong xây dựng class ₫ối tượng mới.11.Tính ₫a xạ.12.Tính thường trú.

http://rapidshare.de/files/8886871/Slide_Ktlt.zip.html