Xin hỏi anh em khoa CNTT có ai nghiên cứu về vấn đề này ko?
Independent Component Analysis