Có a chị nào đã từng thi ở denso không ? Có mấy vị trí mà thi nó yêu cầu thi: Toán - lý. Không biết thi toán, ly là thi toán,lý sơ cấp hay cao cấp nữa?
Mọi người cho mình ít kinh nghiệm phát!