có ai pro về Matlb không???
cho mình hỏi giờ muốn xác định đối tượng chuyển động trong video thì làm trong matlab như thế nào!!!!