Anh em có biết môn phương trình vi phân và chuỗi ngày xưa bây giờ học tương đương sang môn gì không?