Bài này do người Việt hát,h như hát không được hay lắm.
http://www.9bclass.com/lop9b/nhaconl...owwillcome.htm