em đang làm bài tập lớn về mạ Ni-Cr nên cần anh chị cho ít tài liệu và hình ảnh. e tìm hình ảnh trên google mà toàn ra hình gì gì k à. nản.