TO BE là động từ cơ bản nhất trong tiếng Anh, nhưng lại là một động từ đặc biệt. Nếu bạn đã thành thạo cách sử dụng TO BE trong từng thì cơ bản, thì xin giới thiệu 1 số cách dùng đặc biệt và thú vị khác của TO BE mà các bạn nên biết nhé ^^

- To be of + noun = to have: có (dùng để chỉ tính chất hoặc tình cảm)
Ex: Mary is of a gentle nature = Mary có một bản chất tử tế.

- To be of + noun: Nhấn mạnh cho danh từ đứng đằng sau
Ex: The newly-opened restaurant is of (ở ngay) the Leceister Square.

- To be + to + verb: là dạng cấu tạo đặc biệt, sử dụng trong trường hợp:

+ Để truyền đạt các mệnh lệnh hoặc các chỉ dẫn từ ngôi thứ nhất qua ngôi thứ hai đến ngôi thứ ba.
Ex: No one is to leave this building without the permission of the police.

+ Dùng với mệnh đề if khi mệnh đề chính diễn đạt một câu điều kiện: Một điều phải xảy ra trước nếu muốn một điều khác xảy ra. (Nếu muốn... thì phải..)
Ex: If we are to get there by lunch time we had better hurry.
He knew he would have to work hard if he was to pass his exam.

+ Được dùng để thông báo những yêu cầu xin chỉ dẫn:
Ex: He asked the air traffic control where he was to land.

+ Được dùng khá phổ biến để truyền đạt một dự định, một sự sắp đặt, đặc biệt khi nó là chính thức.
Ex: She is to get married next month.
The expedition is to start in a week.
We are to get a ten percent wage rise in June.
+ Cấu trúc này thông dụng trên báo chí, khi là tựa đề báo thì to be được bỏ đi.
Ex: The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow.