2.trong dung dịch ancol etylic và phnol có thể tồn tại những dang liên kết hidro khác nhau giữa các phân tử viết công thức biểu thị các dạng liên hết hidro đó và cho biết dạng nào bền nhất dạng nào kém bền nhất?tại sao?
3.Sắp xếp khả năng phần ứng thế monobrom hóa vào các hợp chất sau:Benzen, m-dinitrobenzen,toluen, m-xilen, p-nitrotoluen và giải thích?
4.Sắp xếp theo tứ tự giảm giần khả năng mononitro hóa các hợp chất sau: etylbenzen, axit benzoic, axit m-clobenzen sufonic, m-etyltoluen và giải thích sự sắp xếp đó?
a chị nào biết trả lời giúp em với ah