Xây dựng một chương trình phục vụ mô phỏng hoạt động mạch điện:
- Mạch gồm các phần tử cơ bản (R, L, C) c ng với các thông số
- Cấu trúc của mạch điện được m{ tả trong một file đầu vào có dạng:
VD: ((R1{R 5} // L1{L 1.2} // C1{C 3.2}) - L2{L 1.5}) // R2{R 4.3}
 ((R1 ss L1 ss C1) nt L2) ss R2)
- Cho một tín hiệu điện áp vào hai đầu của mạch và tiến hành mô phỏng: tính điện áp và
dòng ở từng phần tử
- Kết quả lưu vào một file .txt để có thể vẽ lại trên MATLAB
Bạn nào giúp được mình thì liên hệ vói mình 0973 313 896
(mình sẽ bồi dưỡng xứng đáng)