Thông thường các bài thảo luận trong Box thảo luận được các thành viên copy từ một số nguồn tin khác với các định dạng HTML phức tạp. Chính vì vậy việc edit lại khuân dạng của bài viết làm mất nhiều thời gian và không được nguyên bản.

BQT BKF quyết định tăng thêm tính năng giữ nguyên khuôn dạng cho bài viết sau khi các bạn copy từ một nguồn tin khác. Để kích hoạt tính năng này các bạn phải thiết lập lại thuộc tính tùy chọn trong "trang cá nhân" của mình như sau:


<TABLE class=tborder cellSpacing=1 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead> Lựa chọn linh tinh </TD></TR><TR><TD class=panelsurround align=middle>
<FIELDSET class=fieldset><LEGEND><LABEL for=sel_showvbcode>Message Editor Interface</LABEL></LEGEND><TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>When posting messages to the forums or other members, there are three interface types available to you. The simplest of these is a simple text box, while the last is a fully-fledged WYSIWYG editor, which allows you to format your text as you want it and see the results immediately.


Depending upon the capabilities of your web browser, you may not be able to use all of these options. If you experience problems when posting messages, try switching to a different interface type. <LABEL for=sel_showvbcode>Message Editor Interface:</LABEL>
Các bạn chỉnh sử về giá trị ->

</TD></TR><TR><TD><SELECT id=sel_showvbcode name=showvbcode> <OPTION value=0>Basic Editor - A simple text box</OPTION> <OPTION value=1>Standard Editor - Extra formatting controls</OPTION> <OPTION value=2 selected>Enhanced Interface - Full WYSIWYG Editing</OPTION></SELECT>

</TD></TR></TBODY></TABLE></FIELDSET> <FIELDSET class=fieldset><LEGEND><LABEL for=sel_newstyleset>Forum Skin</LABEL></LEGEND><TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>There is more than one skin in which you can view the forums. If you would like to switch to a different skin, select it from this list.

Please note that some forums here may override your skin choice temporarily.

</TD></TR><TR><TD><SELECT id=sel_newstyleset name=newstyleset> <OPTION class="" value=0 selected>Sử dụng mặc định của diễn đàn</OPTION> <OPTION class="" value=28>highlight_board</OPTION> <OPTION class="" value=29>test</OPTION></SELECT> <LABEL for=sel_newstyleset>Forum Skin:</LABEL> </TD></TR></TBODY></TABLE></FIELDSET> <FIELDSET class=fieldset><LEGEND><LABEL for=sel_languageid>Forum Language</LABEL></LEGEND><TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>Although the forum can not translate the actual contents of messages, all the controls and help text can be shown to you in any of the following languages.</TD></TR><TR><TD><SELECT id=sel_languageid name=languageid> <OPTION value=0 selected>Sử dụng mặc định của diễn đàn</OPTION> <OPTION class="" value=4>BKF</OPTION> <OPTION class="" value=3>BKF2</OPTION> <OPTION class="" value=5>English</OPTION> <OPTION class="" value=1>Vietnamese</OPTION></SELECT> <LABEL for=sel_languageid>Forum Language:</LABEL> </TD></TR></TBODY></TABLE></FIELDSET>

</TD></TR></TBODY></TABLE>

Sau khi thiết lập xong bạn có thể vào mục thảo luận và thực hiện copy từ nguồn tin khác và paste vào bài viết mới của mình giống như tôi vừa làm ở trên . (chú ý: sau khi thiết lập chức năng gõ TV tích hợp sẵn của BKF bị mất, lỗi này sẽ sớm được fix)