Các bạn thí sinh có thể xem tại đây do Phòng đào tạo ĐH trả lời: http://ts.hut.edu.vn/index.php?optio...pper&Itemid=68

Ngoài ra nếu có câu hỏi nào các bạn có thể hỏi trong topic này.