Phiên bản 1.8 của hệ thống quản lý phiên bản Apache's Subversion đã được phát hành.

SVN là hệ thống quản lý phiên bản giống như Git, cho phép theo dõi, lưu vết, khôi phục, sao lưu các phiên bản. So với Git thì SVN không mạnh mẽ bằng nhưng hiện nay SVN vẫn đang được sử dụng rất phổ biến.

Phiên bản này mang đến những tính năng mới như sao chép các bản ghi động (working copy records moves), tự động tái hợp nhất (automatic reintegration merge), kế thừa các thuộc tính (inheritable properties), caching mật khẩu với gpg-agent, cải tiến FSFS và nhiều nâng cấp khác nữa. Xem chi tiết tại đây: https://blogs.apache.org/foundation/...on_announces43