Đánh giá về ĐNA trong công trình "lịch sử nhìn từ quan điểm sinh thái học" - văn minh nhật bản trong bối cảnh thế giới, học giả nổi tiếng người nhật bảnTadao Umesao cho rằng: "ĐNA với giá trị riêng biệt, sáng tạo và truyền thống lịch sử văn hoá lâu dài, được coi là một trong những trung tâm thu phát văn hoá lớn". Anh(chị) hãy c.minh nhận định trên.