Mình đang làm bài tập lớn về NGN - next generation network. Bạn nào có tài liệu thì cho mình xin với.
Thanks!