Chương 1: Các khóa đóng ngắt và ứng dụng
Chương 2: Bộ biến đổi công suất
Chương 3: Cảm biến và ứng dụng
Chương 4: PLC

http://dl.dropbox.com/u/32826800/Bai%20giang%20DTCN_Ths%20Nguyen%20Thanh%20Phuong.z ip