ai chưa học môn kĩ thuật đo lường EE3110 thì tuần 30 đưng kí nhé. viện điện đã đề nghị mở bổ sung cho k53 rồi