Sắp thi môn toán cao cấp mà học không được là bao
Cần người support để xxx hộ, nếu làm được sẽ được đãi ngộ tốt

Lh: 0948 . bốn năm sáu . hai tám tám.