Thư viện số svBK: Tài liệu mới được upload bởi 1973:

Linux và mã nguồn mở - Thực hành 2

Tải về

1. Cài đặt hệ điều hành Linux, bản phân phối Ubuntu 10.04

2. Cài đặt một hệ thống webmail trên Linux

3. Cấu hình quota cho ổ đĩa /dev/sdb1

4. Cài đặt Joomla. Cấu hình crond daemon để thực hiện backup lên
máy tính backup tự động mỗi ngày một lần

5. Cài đặt WordPress. Cấu hình crond daemon để thực hiện backup
lên máy tính backup tự động mỗi ngày một lần

6. Cấu hình tài khoản root và crond daemon để liệt kê tất cả các
tệp có suid hoặc guid bít và gửi email cho admin hàng ngày

7. Cấu hình hệ thống để khởi động với thư mục /usr gắn với tệp
/opt.img, thư mục home gắn với tệp /home.img

8. Thư mục /var/www/joomla bị lây virus. Các tệp bị lây đều chứa
xâu « hacked«. Thư mục joomla đã được backup vào tệp
joomla.tar.gz, tuy nhiên giữa khoảng thời gian thực hiện backup
và khoảng thời gian phát hiện bị tấn công, nsd đã cập nhật một
số ảnh và tệp, nên không thể ghi đè bản sao cũ lên thư mục hiện
tại. Phân tích để đưa ra thứ tự các bước, các câu lệnh để phục
hồi hệ thống mà không làm mất các ảnh, các tệp mới của nsd.

9. Cài đặt squid proxy

10. Cài đặt và cấu hình ssh daemon, không cho tài khoản root
truy cập

11. Cài đặt và cấu hình webmail

12. Cài đặt và sử dụng Extplorer