A chị nào có sơ đồ mạch thu fm post lên giúp e được không? e thử làm theo trên mạng nhưng không chạy..thankss