Mình có bài tập thế này mà bí quá, mong các tiền bối giúp đỡ
Xét queuing delay trong một router không giới hạn kích thước bộ đệm. Giả sử rằng, mỗi gói tin gồm L bit. Gọi R là tốc độ gói tin được đẩy ra khỏi hàng đợi (bits/sec).
(a) Giả sử các gói tin đến theo chu kì mỗi L/R seconds. Thời gian trể hàng đợi trung bình là bao nhiêu?
(b) Giả sử N gói tin đến một cách đồng thời mỗi (L/R)N seconds. Thời gian trể hàng đợi trung binh là bao nhiêu?
Cám ơn các tiền bối nhiều nhiều!!!