Có ai vừa thi lý thuyết truyền tin của thầy Chuyết không,t hỏi đề cái,mai thi r