Phòng đào tạo đại học xin thông báo:

  • Thời gian đăng ký học tập kỳ 20122 bắt đầu từ ngày 24/12/2012 đến ngày 5/1/2013.
  • Thời gian đăng ký điều chỉnh kỳ 20122 bắt đầu từ ngày 07/01/2013 đến ngày 13/01/2013.Chú ý: mọi thắc mắc về đăng ký học tập sinh viên liên hệ văn phòng viện quản lý môn học cần đăng ký.


Thông báo gốc: http://sis.hut.edu.vn/NewsModule/?ID=2