Có ai học Nhập môn CNTT thầy Phạm Huy Hoàng(http://soict.hut.edu.vn/index.php?op...636&Itemid=117) làm báo cáo về ứng dụng mấy cái kĩ năng làm việc nhóm , nghiên cứu vào thực hành k? Share cho mình với .