e học lớp KTMT của thầy Minh - BKHN, ai có bài tập lớn thì share cho e với congnguyen26@gmail.com