Như các bạn đã biết, bài Kiểm tra Nói của IELTS thường có 3 phần chính, mỗi phần tập trung kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ của người thi ở những mức độ khác nhau và các lĩnh vực khác nhau.

Theo đó, phần 1 thường tập trung nhiều hơn vào những thông tin cá nhân và sở thích cá nhân như tên, ngày sinh, nơi sinh, quê quán, gia đình, nơi ở, nơi làm việc, nghề nghiệp, sở thích, v.v. Tuy là những câu hỏi về thông tin cá nhân, nhưng người hỏi thi trông chờ vào cách trả lời các câu hỏi ở mức độ hoàn thiện, đầy đủ thông tin và có cấu trúc nói rõ ràng. Vì là một bài thi ngôn ngữ, khả năng của người thi được đánh giá ngay từ những câu hỏi đầu tiên cả về cách sử dụng câu, cấu trúc nói, vốn từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm và độ trôi chảy. Khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo, chuyên nghiệp và tự nhiên sẽ giúp bạn đạt được thiện cảm và sự đánh giá cao của người hỏi thi ngay từ những câu đầu tiên này. Do vậy, hãy tự tin, tự nhiên, thoải mái thể hiện khả năng nguôn ngữ của mình. Bạn cứ coi như là một cuộc nói chuyện vui, nhưng nghiêm túc với giáo viên thân thiết của bạn vậy.

Phần 2 của bài thi nói thường được gọi là "Independent Talk- Nói chủ động". Trong phàn này, bạn sẽ được cho chọn ngẫu nhiên một chủ đề thi nói mà bạn sẽ được cho phép nói trong khoảng từ 2-2 phút 30 giây (tuỳ từng người hỏi thi). Sau khi bốc chủ đề, bạn được phép có 1 phút để chuẩn bị cho phần nói của mình. Sau đó, bạn sẽ độc diễn về chủ đề mình vừa chọn. Vì là nói chủ động, người chấm thi sẽ để ý tổng thể cấu trúc nói của bạn, cách lập luận của bạn, logic vấn đề của bạn nói và khả năng dẫn dắt của bạn đối với người nghe về chủ đề này. Thông qua đó, người chấm thi cũng sẽ kiểm tra vốn từ vựng, mức độ khó dễ của cấu trúc câu bạn dùng, mức độ phù hợp về cấu trúc, ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, độ trôi chảy trong việc sử dụng ngôn ngữ của bạn. Bạn làm càng tốt, điểm thi của bạn càng cao. Lưu ý nữa ở phần này là bạn nên tận dụng tối đa thời gian mà bạn có cho đến khi người hỏi thi có ý hoặc chủ động dừng bạn lại.

Phần 3 của bài thi nói thường được miêu tả như một cuộc trao đổi giữa người thi và người hỏi thi. Chủ đề của phần này thường là những vấn đề liên quan, được mở rộng từ chủ đề chính của phần thi số 2 ở trên. Phần 3 sẽ đánh giá chính xác khả năng sử dụng ngôn ngử của bạn do câu hỏi thường không được biết trước khi người hỏi thường chủ động chuyển câu hỏi nếu nhận thấy bạn trả lời câu hỏi của họ theo dạng học thuộc lòng. Cũng như vậy, các kỹ năng cụ thể cũng được người chấm thi để ý đến như đã đề cập ở trên.

Phần thi nói trong IELTS là một phần thi khó đối với học viên Việt Nam do thiếu môi trường luyện Anh ngữ, thiếu khả năng phát âm chuẩn và thiếu khả năng lập luận. Để giúp các bạn học viên hình dung rõ hơn nội dung cụ thể có thể có của một bài thi nói IELTS, TAPL Việt Nam lần lượt giới thiệu một chuỗi các bài thi nói mẫu để các bạn tham khảo.

Sau đây là Bài mẫu Số 7.

SPEAKING(7)
Free time
Speaking Module Part 1
What do you enjoy doing in your free time?
How much time do you have each week for doing these things?
Why do you like doing these activities?
How did you start doing this activity at first?
Is there some other hobby or sport you would like to try? Why?
How has the way people spend their free time changed over the years?
Family
Speaking Module Part 2
Take one minute to prepare a talk on the following subject. Take notes if you like and remember to include reasons and examples. You should then speak for between one and two minutes.
Describe the person in your family who you most admire.
You should say:
what their relationship is to you
what they have done in their life
what they do now
and explain why you admire them so much.
Family
Speaking Module Part 3
Attitudes to family
In what ways have families in your country
changed in recent years?
Should husbands and wives have different roles within the family?
Which are more important to you: your family or your friends?
What conflicts can arise between a person's family and a person's friends?
Family or friends
Family responsibilities
What responsibilities do parents have towards their children?
And what responsibilities do children have towards their parents?
Bạn thử chuẩn bị cho bài nói trên nhé. Chúng tôi sẽ đăng tải bài trả lời mẫu trong kỳ tới.
Sau đây là một trong những bài nói mẫu chủ đề về Movie. Bài nói không thật tốt, bạn có thể xem và bổ sung cho mình nếu cần thiết.


Good afternoon. Could I have your full name please?
Good afternoon. My full name is Luo Xiaojing; that is my Chinese name.
All right. And can I see your passport, please?
OK. Here you are.
Thank you. That's fine. Now, in the first part of the test, I'd like to ask you some questions about yourself. Ah, let's talk about what you do. Are you a student or do you have a job?
Mm, I'm a student now I have the language course is in Macquarie and then I will going to have the Master of Commerce.
OK. And, er, why did you decide to do a Masters of Commerce?
Mm. Um, because I think, if I can gain the Master degree maybe I will give a good job in China. And I will have a more opportunity, uh, to get a good pay job which is more appealing.
All right. Um, later in life do you want to study something else?
Sorry?
Later in life do you want to study something else?
Yes, of course. Cause I think study is, uh, is better to me and, uh, I think, uh, I ... I will continue my studies throughout my life.
OK. Ah, now let's go on to the topic of reading magazines. Um, what kinds of magazines are popular in your country?
Maybe the magazine about the superstars such as movie star, uh, TV star and, uh, the singer, the famous singer. Um, a lot of younger people like to see the magazine about it.
Right. Um, why do some people prefer to read magazines rather than books?
Mm. I think one of the reason is that in magazines, um, the people can see a lot of pictures then colourful and I think it's fantastic.
OK. Can you learn much from magazines?
Oh, something. You can gain some information about the magazine but I think, um, I will ... I will not spend a lot of time to see the magazine.
OK. Do you often read magazines?
No, not often.
Right, um, now I'd like to talk to you about drinks. Um, what are the most popular drinks in your country?
Beer, yeah.
Yeah, OK.
And, uh, maybe Coca Cola, but I dislike it. I always drink the orangey water and, uh, just drink the water.
All right. Um, are there any drinks that people have at special times?
Mm, yeah, uh, I think maybe in the parties such as birthday party or any, uh, celebration kind of party, the people will drink a lot of such as, uh, beer and any alcohol, alcohol water. Yeah, alcohol drink, sorry.
Mm hm. All right. Um, are there any hot drinks you like?
No I don't like.
OK and, uh, what do you think are the healthiest drinks?
Mm. In my country a lot of people believe that, um, a little drink is better to your health, but I'm not sure because I think the men is always drink a lot and they cannot control, so I think drink is lot to their body.
Right. Now we have the second part of the Speaking Test. I'm going to give you a card about a topic, and I'd like you to talk about it for one to two minutes.. Before you start, you can have one minute to think about what you are going to say, and if you want to, you can make some notes. Do you understand?
Yes.
All right. So here is some paper and a pencil for making notes, and here's your topic. I'd like you to describe a house or an apartment you've lived in and which you liked.
Describe something difficult that you are going to do and that you want to do.
You should say:
what it is
when you're going to do it
why it will be difficult
and explain why you want to do it.
All right? So remember, you can talk for one to two minutes. I'll tell you when the time is up. Could you start speaking now, please?
Yeah, now I will describe a house to you. Um, once I have been to Sydney I live in a big, very big house. The house has in Willoughby. You know Willoughby is quite far from the Macquarie and I like ... I like the house very much because it's, it's very beautiful. The house is very big. There are six bedroom and two toilets, hm, a kitchen, a living room, uh, and a, a very big parking room. I think it's very big, um, because in, in China my apartment is quite small so I fe ... I always fix stress when I live in it. Mm, ah, ah, after, after the courses I always go to, go to my house, I prefer to stay in my bedroom instead of go outside because, uh, I have a little friend and I think, uh, the house is quite comfortable. Mm, uh, of, of course I have three, three housemate. Most of them come from China. We always chat but, uh, one of the problem is that we always chat with Chinese. I think that is not good enough to me. Uh, in a word I like the house and I think it's beautiful, clear, large and, uh, it's very comfortable, so I think it's better for me.
So is that home similar to other places in the area?
Sorry?
Is that home similar to other places in the area?
Mm, no, maybe not.
OK. All right. Well thank you very much.
Oh, thanks.
You've been talking about a house or an apartment you have lived in, and now I want to discuss a few more general questions connected to this. Firstly, let's look at finding a place to live. Um, how do people usually find a place to live in your country?
In my country, always go to the, uh, look for the advertisement and to gain some information about the house. Ah, maybe you, maybe the people can use a computer, um, collect the information from the Internet or buy some new newspaper, they always have some information about it. Ah, of course there are agents about just, uh, work for the, the rent, so I think it's quite easy for a person who want to have, who want to have, who want to have looking for a house.
All right. So what factors do you think determine where people choose to live?
Mm, I think most of, most of the important reason is comfortable and the price and the convenient. Yeah.
Right. And, um, how would you compare, then, living in an apartment and living in a house?
Mm, when I in China I live in the apartment, it's quite small, mm, and, ah, I will feel, um, it's not as comfortable as the house. However, uh, in my, in my a ... , a sorry, apartment, I, I never find any insect because I live in the fifth floor of the building, the building quite high and, uh, higher world than when I lived in the house. Uh, sometime they can find the insect climbing to my house. I'm afraid of it.
All right. Well, now let's look at home ownership. Um, do most people in your country rent their home or do they own their own home?
Mm, if they have house or apartment, uh, most of people prefer to live in his own house because the, the rent of the house is quite expensive, especially in Shanghai and Beijing and in other big cities. Mm, I think the people should not put some money to rent a house if he had his own house. That's not economic.
So what do you think is the difference in attitudes towards a house if you are a renter or you are an owner of that house? Do you think their attitudes towards their homes are different?
Towards?
Um, no, do you think an attitude of a renter, um, of a house compared to the attitude of an owner of the house is different?
Oh, of course it's different. If I have my own house, I lived in it and I feel, oh, that it, that belongs to me. And I think I have a family, um, but if I live in the house just rent from somebody, I think I'm always worried maybe I will have to move another house.
Right.
I think that it quite different.
So how does that affect how they treat the house?
Mm, treat?
Um, how, how they, um, how they treat that house. So, do you think that they think of the house in a better way or a worse way, if they are a renter?
Yeah, uh, I think the people can compare with others. If I have rent a house and I lived it for a, for a long time, maybe I think, oh, it's OK to me, but when I look, um, with it to my friend, maybe I will find out that his house is better to me, so I will all think maybe I will have to looking for another house.
OK. Lastly, let's look at residential areas. Um, do you think that it's better to live in the city or that it's better to live in a suburban area?
Mm. I think the both benefit and, uh, disadvantages to live in the city or the countryside. Uh, in the city the life will become very convenient and it's, it's very easy for you to go out for shopping and visit your friend and, uh, check bars to any place, but I think the, maybe the environment is not good enough and the traffic is bad too. If you want to go out or go to work, go to university, you'll find that the traffic always block, it will waste a lot of time. Mm. However, if the person live in countryside, uh, and the life is very leisure, but I think you maybe you will feel lonely. Yeah, nobody can try to reach you, nobody can tell, can take care of you. You just live by yourself, and maybe you just stay at home and watch the TV and, uh, call your friend. I think, uh, it's bad for the young people.
OK. Well, thank you very much. That's the end of the Speaking Test.
Thanks.