dươc biết giao tiếp giữa chúng là giao thức spi.có ai rành về cái giao thức này thì giúp em với