anh chị nào k54, k55 có kinh nghiệm j về môn tín hiệu hệ thống ko? E học thầy Phước