Có bác nào động đến cái này thì chỉ giáo lại anh em với. Mình cảm ơn nhiều!