em học hệ cử nhân công nghệ,
em muốn hỏi trường mình đã có chương trình học sau khi tốt nghiệp cử nhân công nghệ lên hệ kỹ sư chưa ạ? em mới chỉ thấy có chương trình cử nhân kỹ thuật lên kỹ sư

học bên CNCN so với CNKT thì không có môn GIẢI TÍCH II liệu sau này có phải học không? em muốn học tích lũy môn này trước